Logo - Dwór w Stryszowie

Deklaracja dostępności

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://dwor-stryszow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Dworu w Stryszowie

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Niektóre elementy podmenu mogą nie być dostępne za pomocą klawiatury.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-08 .
Deklaracje ostatnio poddano aktualizacji 2023-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie audytu własnego za pomocą narzędzi online.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Renata Paszkowska-Kwiatek, adres poczty elektronicznej renata.kwiatek@wawelzamek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 422-51-55 wew. 204. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna


Dwór w Stryszowie znajduje się w powiecie wadowickim, na terenie gminy Stryszów, przy drodze powiatowej 04229 Barwałd – Zembrzyce, w odległości 50 km od centrum Krakowa.

Dwór nie posiada własnego parkingu, istnieje możliwość zaparkowania po drugiej stronie ulicy, przy dawnych zabudowaniach dworskich.

Dojazd autokarem możliwy tylko od strony Barwałdu Górnego, w przypadku dojazdu od centrum Stryszowa drogą powiatową 04231 Stronie – Stryszów – Skawce, istnieje możliwość zaparkowania pod stadionem LKS „Chełm” Stryszów.

Dziedziniec dostępny dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia nierówna.

Do budynku prowadzą schody dla ruchu pieszego, nieprzystosowane dla niepełnosprawnych.

Nie ma przeszkód dla wstępu z psem asystującym.


Zniżki dla osób niepełnosprawnych:

Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami przysługują bilety ulgowe (po okazaniu w kasie stosownych dokumentów).

Dotyczy to obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA.


Kasa biletowa:

znajduje się w budynku – jest niedostępna dla niepełnosprawnych


Usługi:

sklepik z pamiątkami


Toaleta:

w muzeum na parterze – bezpłatna, nieprzystosowana dla niepełnosprawnych


Ekspozycje:

„Wnętrza dworu polskiego w wieku XIX” – ekspozycja stała, niedostępna dla niepełnosprawnych.
Wystawy czasowe niedostępna dla niepełnosprawnych.

Na wystawach brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.