Deklaracja dostępności

ornament

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dworu w Stryszowie, będącego odziałem Zamku Królewskiego na Wawelu: http://dwor-stryszow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:
– jednoliterowe skróty klawiszowe (funkcjonalność przydatna dla aplikacji).

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Zamek Królewski na Wawelu dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego http://dwor-stryszow.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej http://dwor-stryszow.pl/.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Paszkowska-Kwiatek, renata.kwiatek@wawelzamek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 422-51-55 wew. 340. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

ornament

Dwór w Stryszowie znajduje się w powiecie wadowickim, na terenie gminy Stryszów, przy drodze powiatowej 04229 Barwałd – Zembrzyce, w odległości 50 km od centrum Krakowa.

Dwór nie posiada własnego parkingu, istnieje możliwość zaparkowania po drugiej stronie ulicy, przy dawnych zabudowaniach dworskich.
Dojazd autokarem możliwy tylko od strony Barwałdu Górnego, w przypadku dojazdu od centrum Stryszowa drogą powiatową 04231 Stronie – Stryszów – Skawce, istnieje możliwość zaparkowania pod stadionem LKS „Chełm” Stryszów.

Dziedziniec dostępny dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia nierówna.
Do budynku prowadzą schody dla ruchu pieszego, nieprzystosowane dla niepełnosprawnych.
Nie ma przeszkód dla wstępu z psem asystującym.

Zniżki dla osób niepełnosprawnych
Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami przysługują bilety ulgowe (po okazaniu w kasie stosownych dokumentów).
Dotyczy to obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA.

Kasa biletowa – znajduje się w budynku – jest niedostępna dla niepełnosprawnych

Usługi
sklepik z pamiątkami

Toaleta – w muzeum na parterze – bezpłatna, nieprzystosowana dla niepełnosprawnych

Ekspozycje
„Wnętrza dworu polskiego w wieku XIX” – ekspozycja stała, niedostępna dla niepełnosprawnych
„Ślub dworski” – wystawa czasowa, niedostępna dla niepełnosprawnych

Na wystawach brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

ornament

Wpisz szukaną frazę i wciśnij klawisz ENTER

Skip to content